Mudanza Gamo en Pamplona, Soto de Lezkairu, Pamplona / Iruña